Sitola - Úvod do Kubernetes

Instalace

kubectl

CLI nástroj na manipulaci s kubernetes: kubectl. Pozor, je nutné najít verzi vyšší než 1.19 a nižší než 1.23.

Přímé linky pro Windows, Linux, MacOS Intel, MacOS Apple Silicon – M1.

docker

Instrukce pro instalaci

Rancher

Přihlášení

Přihlášení do webového rozhraní rancher je na adrese https://rancher.cloud.e-infra.cz. Na úvodní obrazovce pokračujte kliknutím na Log in with Shibboleth.

login1

Následně zvolte e-INFRA CZ AAI

login2

Dále pak e-INFRA CZ password. Abyste nemuseli v dlouhém seznamu hledat, doporučujeme do políčka Log in with napsat infra. A následně vybrat e-INFRA CZ password.

login3

Zobrazí se výzva pro zadání jména a hesla do Metacentra. V případě, že nemáte účet v Metacentru, lze zvolit vaši domovskou instituci.

login4

Pro pokračování je třeba odsouhlasit předání údajů jako je např. vaše e-mailová adresa.

login5

Může se stát, že se zobrazí tato chybová stránka, k tomu dojde v případě, že přihlašovací proces byl příliš pomalý (např. přepínání mezi návodem a přihlašováním). Pak stačí celý proces jen zopakovat a přihlášení se již povede.

login6

Dashboard

Po úspěšném přihlášení se zobrazí úvodní plocha.

dashboard

Může se stát, že po přihlášení není viditelný žádný cluster, zejména kuba-cluster. V tomto případě počkejte cca 1 minutu a dejte obnovit stránku prohlížeče (Reload). Přebytečná okna jako Getting Started nebo What do you want to see when you log in? křížkem zavřít.

Dále je třeba pokračovat kliknutím na kuba-cluster.

dashboard1

Tím se dostáváte k ploše konkrétního clusteru, kde lze zobrazit přehledy, pouštět předpřipravené aplikace, atd. Šipky odkazují na stažení kube-config (2) a na kubectl konzoli (1).

dashboard2

Kube-config

Dle obrázku výše je pro zpřístupnění příkazové řádky potřeba stáhnout a uložit kube-config soubor. Tento je potřeba na Linuxu a MacOS umístit do HOME do ~/.kube/config. Na Windows do %USERPROFILE%\.kube\config. Variantně lze kube-config uložit kamkoliv a odkazovat ho pomocí volby --kubeconfig, tj. např. kubectl --kubeconfig /tmp/kube-config get pods.


Aplikace

Následuje ukázka spuštění předpřipravených aplikací jako je RStudio server.

Žádný kroků uvedených níže nelze vynechat, jde o nezbytné minimum.

Na úvod upozornění, pro aplikace se zadávají požadavky na zdroje. Jak bylo zmíněno v prezentaci, je limit 20 CPU a 40GB Memory, zadání vyšších požadavků způsobí nespuštění aplikace.

Rstudio

V předchozí sekci bylo ukázáno jak se dostat na hlavní plochu kuba-cluster. Pro úspěšný začátek spuštění je nutné začít na táto ploše.

dashboard2

Výběr Aplikace

Prvně je třeba se ujistit, že není zvolený žádný Namespace (viz šipka číslo 1). Jde o dočasnou chybu Rancheru, kdy při zvoleném Namespace neukazuje některé položky v Menu vlevo. Následně se pokračuje v navigaci přes Apps & Marketplace (šipka 2) a pak Charts (šipka 3). Dle šipky 4 je třeba vybrat pouze cerit-sc, jinak se nepřehledně ukazují i ostatní nerelevantní aplikace. A nakonec se vybere samotná aplikace rstudio-server (viz šipka 5, skutečná poloha ikony aplikace se liší, jak aplikace přibývají).

selectapp

Instalace Aplikace

Pod Chart Versions lze vybrat verzi instalační šablony. Vybereme verzi 1.3. Tato verze nijak nesouvisí s verzí RStudio serveru. Následně pokračujeme Install.

selectapp

Nyní začínáme parametrizovat instalaci a spuštění aplikace. Ve většině případů necháme vybraný Namespace ve tvaru příjmení-ns (šipka 1). Rovněž jméno aplikace lze nechat výchozí (šipka 2). Pokračujeme Next (šipka 3).

appinst

Nyní se dostáváme k samotné parametrizaci aplikace. V první odrážce vybereme verzi R, pro vyzkoušení vybereme R 4.0.5/Ubuntu 20.04 bez Full přípony.

appinst

V další záložce s názvem Security vyplníme heslo. Je vhodné se vyvarovat jednoduchých hesel a zároveň z technických důvodů je nutné nepoužívat znaky { a }. Zároveň je doporučeno zvolit heslo, které není běžně použité jinde. Network policy zůstane nezatrhnutá.

appform1

V třetí záložce necháme pouze zatrženou volbu Enable persistent home.

appinst

Poslední záložku se zdroji necháme pro demo s předvyplněnými hodnotami. A pokračujeme volbou Install.

appform2

Zobrazí se následující překryv, kde je nutné počkat na oznámení SUCCESS (šipka 1). Tímto se aplikace nainstalovala a je připravena k použití. Předchozí výpis s instalací zavřeme křížkem (šipka 2).

apphelm

Přihlášení do běžící instance

Projdeme přes menu vlevo Service Discovery (šipka 1) do Ingresses (šipka 2). Pokud uvidíme řádek s názvem cm-acme-http-solver... (šipka 3), je třeba chvíli vyčkat dokud nezmizí (v tomto momentě se získává SSL certifikát). Následně se pokračuje kliknutím na odkaz u šipky 4. Každý uživatel má vlastní podobu odkazu. Obsahuje zvolené jméno (typicky rstudio) a zvolený Namespace.

appacme

Pokud vše šlo dobře, po kliknutí na zmíněný odkaz se zobrazí přihlašovací obrazovka. Zde se vyplní jméno rstudio (to je fixně přednastavené) a heslo, které bylo zadáno do formuláře při parametrizaci (to, co nemělo obsahovat znaky { a }).

applogin

Použití aplikace

Po spuštění lze aplikaci začít používat např. jednoduchým print příkazem nebo barplot příkazem (červené upozornění nemá na demo vliv, při použití Full verze R by se nemělo zobrazit).

appuse

Smazání aplikace

Pokud aplikace již není potřeba, je vhodné ji smazat. Ze základní plochy Rancheru se pokračuje do App & Marketplace (šipka 1) přes Installed Apps (šipka 2), vybereme aplikaci (šipka 3) a následně přes Delete (šipka 4) smažeme.

appdel

Docker Image

Veřejné registry docker images

dockerhttps://hub.docker.com

Naše vlastní registry přístupné přes e-INFRA AAI

hubhttps://hub.cerit.io

Nvidia containers

nvidiahttps://catalog.ngc.nvidia.com/containers

Samotné registry s možností CI/CD

gitlabhttps://gitlab.ics.muni.cz

Spuštění

Prerekvizita: nainstalované kubectl a stažený kube-config.

Spuštění existujícího image z docker hubu:

kubectl run -it --rm alpine --image=alpine -n hejtmanek1-ns --overrides='{ "spec": { "securityContext": { "runAsUser": 1000 } } }'

Spuštění pomocí yaml definice, ke stažení:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: alpine
spec:
 containers:
 - name: alpine
  command: [sleep, infinity]
  image: alpine
  securityContext:
   runAsUser: 1000
kubectl create -f pod.yaml -n xhejtmanek1-ns

Tentokrát ke kontejneru nemáme terminál.

Do běžícího kontejneru se lze dostat z UI Rancher. Kliknutím postupně na Workspace (1), Pods (2) a šipku 3.

shell1

shell2

shell3

Druhá možnost přístupu do bežícího kontejneru z CLI pomocí příkazu:

kubectl exec --tty --stdin alpine -n hejtmanek1-ns -- /bin/sh

Celá tato ukázka předpokládá, že v kontejneru je nainstalovaný shell, což není vždy zaručené.

Modifikace existujícího kontejneru

Prerekvizita: přístup k dockeru a docker registry.

Dockerfile

Je třeba vytvořit Dockerfile.

FROM ubuntu:20.04

RUN apt-get update && apt-get -y install python3 python3-pip

USER 1000

A následně sestavit image pomocí příkazu docker build -t cerit.io/sitola/hejtmanek - < Dockerfile.

Je-li sestavení úspěšné, je potřeba vzniklý image nahrát do registry: docker push cerit.io/sitola/hejtmanek.

Následně lze image zkráceně spustit pomocí: kubectl run -it --rm test --image=cerit.io/sitola/hejtmanek -n hejtmanek1-ns

Další tipy na naší dokumentaci https://docs.cerit.io – sekce: Docker, GitOps.

Vytvoření nového kontejneru

Prerekvizita: přístup k dockeru a docker registry, fungující kubectl.

Reálně jde skoro vždy o modifikaci základního kontejneru.

Příklad s caverdock

Dockerfile

FROM ubuntu:18.04

RUN apt-get update && apt-get -y install wget python xz-utils libopenmpi2 libboost-serialization1.65.1 libboost-thread1.65.1 libboost-program-options1.65.1 python-pip && pip install pylatex numpy sklearn && apt-get clean && rm -rf /var/cache/apt/* && rm -rf /root/.cache

RUN mkdir /opt/caverdock && cd /opt/caverdock && wget https://www.fi.muni.cz/~xfilipov/caverdock/caverdock-1.1-ubuntu-18.04.tar.xz -O - | tar xJf - && chown -R 1000:1000 /opt/caverdock

RUN wget http://repo.cerit-sc.cz/misc/rsh -O /usr/bin/rsh && chmod a+rx /usr/bin/rsh

USER 1000

WORKDIR /opt/caverdock/example

docker build -t cerit.io/sitola/hejtmanek-caverdock - < Dockerfile-caverdock

docker push cerit.io/sitola/hejtmanek-caverdock

Spuštění

Vytvoříme Job deployment, ke stažení zde.

apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
 name: caverdock
spec:
 template:
  spec:
   restartPolicy: Never
   containers:
   - name: caverdock
    image: cerit.io/sitola/hejtmanek-caverdock
    command:
     - "mpirun"
     - "-np"
     - "4"
     - "/opt/caverdock/bin/caverdock"
     - "--config"
     - "caverdock.conf"
     - "--out"
     - "test"
     - "--log"
     - "log"
    securityContext:
     runAsUser: 1000
     runAsGroup: 1000
    resources:
     limits:
      cpu: 4
      memory: 8192Mi

Spustíme: kubectl create -f job.yaml -n hejtmanek-ns a úloha běží.